ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2018

  Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.πρωτ.29688/24-07-2018 Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες καθαριότητας των αποκεντρωμένων μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης  Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης που εδρεύουν σε Δήμους των Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των υποβληθεισών αιτήσεων και συντάχθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης στον διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας (www.4ype.gr) και αποστέλλονται για ανάρτηση στα Κέντρα Υγείας όπου προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στον ΑΣΕΠ για έλεγχο.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενη ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους, ήτοι από 01 Νοεμβρίου 2018 μέχρι και 12 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση

Προσωρινοί Πίνακες Ανά Κωδικό

Πίνακας υποψηφίων και απορριπτέων