Για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης  4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

 

Καλούνται, όσοι ιατροί ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε φορείς αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών, κατά ειδικότητα, που τηρεί η υπηρεσία.

Ο αριθμός  που πρόκειται άμεσα να προσληφθεί ανά φορέα, είναι οι κάτωθι:

Α/Α

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

Κε.Φ.Ι. Απ. ΚΑΒΑΛΑΣ

1

2

Κε.Φ.Ι. Απ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1

3

Κε.Φ.Ι. Απ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1

4

Κε.Φ.Ι. Απ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

1

 

Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν  μαζί με τις αιτήσεις, ώστε να εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην διαδρομή Επικουρικοί ιατροί της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, ώστε να προσληφθούν άμεσα στις ως άνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο δυνατό.