Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ1δ/ΓΠ οικ. 94594/2018 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5339/τ.Β/27-12-2018) η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει την θέση του Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.) της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης .

Δείτε την προκήρυξη εδώ