Πρόσκληση ενδιαφερομένων να εγγραφούν στον κατάλογο για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, σε Φορείς αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού ορίζεται η Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.