Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/ΓΠ οικ 70855/23-9-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ

(μπορείτε να δείτε την πρόσκληση πατώντας εδώ)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

(στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας) Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στην έδρα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ως εξής:

Αυτοπροσώπως στα γραφεία της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, ώρες 08.00-14.30 : Αριστοτέλους 16, , 2ος όροφος κα Αιμιλία Μακρυαλέα, τηλέφωνο 2313-327832, κα Εύα Τυφλοπούλου, τηλέφωνο 2313-327853- 2313-327837

ή

Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

Υπουργείο Υγείας 4η

Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης

Αριστοτέλους 16 54623 Θεσσαλονίκη

……………………………….(ονοματεπώνυμο υποψηφίου)

Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά : Αιμιλία Μακρυαλέα, 2313-327832 Εύα Τυφλοπούλου, 2313-327853- 2313-327837