Ημερομηνία ανάρτησης 15 Μαϊου 2020

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΠΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΜ

 

Ημερομηνία ανάρτησης 12 Μαϊου 2020

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΠΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΜ

 

Ημερομηνία ανάρτησης 05 Μαϊου 2020

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΠΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΜ

Η διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα επικαιροποιούνται συνεχώς.