Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Ο προαναφερόμενος πίνακας, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, ο συνολικός αριθμός των οποίων θα είναι ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, με σκοπό την κατάρτιση του τελικού πίνακα αξιολόγησης και κατάταξης.

 

Πίνακας Αναμοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση μετά από ενστάσεις

Ειδικότητα

Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης
Μαιευτικής Γυναικολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 09-04-2021
Γενικής/Οικογενειακής  Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 08-04-2021
 ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 07-04-2021
 Ακτινολογίας (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-04-2021
 Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 31-03-2021
 Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 31-03-2021
 Παιδιατρικής (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-03-2021
 Ουρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 26-03-2021