ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 Με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.02.2016), καθώς και της αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22.03.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 794/τ.Β/23.03.2016) καθορίζεται η Διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής δικαιολογητικών.

Για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας.

Οι προκηρύξεις:

1. για τα Νοσοκομεία προκηρύσσονται με Απόφαση του Διοικητή,

2. για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. και

3. για το ΕΚΑΒ με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης του Υπουργού Υγείας.

Οι Αποφάσεις προκήρυξης αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Στον ιστότοπο της εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτώνται, εκτός από τις προκηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε., και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Νοσοκομείο που προκηρύσσει τις θέσεις ή στη Δ.Υ.Πε. (εάν πρόκειται για θέσεις των Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρών, Δ.Υ.Πε.) εντός της ορισθείσας από την προκήρυξη προθεσμίας (η προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες).

Πρότυπα Εντύπων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ