ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4498/2017

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017, όπως το τελευταίο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του Ν.4517/2018 (ΦΕΚ 22/τ.Α/08.02.2018), καθώς και της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17.01.2018(ΦΕΚ 116/τ.Β΄/23.01.2018)  Υπουργικής Απόφασης , όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13274/13.02.2018(ΦΕΚ548/τ.Β΄/21.02.2018) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής  και η διαδικασία υποβολής  υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ .

Για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr)

Οι προκηρύξεις:

  1. για τα Νοσοκομεία προκηρύσσονται με Απόφαση του Διοικητή,
  2. για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. και
  3. για το ΕΚΑΒ με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Οι Αποφάσεις προκήρυξης αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Στον ιστότοπο της εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτώνται, εκτός από τις προκηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε., και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esydoctors.moh.gov.gr   μέσα σε προθεσμία που ορίζεται  με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

Τα δικαιολογητικά και  εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της  υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης,  κατατίθενται  από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  της οικείας  ΔΥΠΕ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής  των εγγράφων για το  εμπρόθεσμο της κατάθεσης  λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους  για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ