Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη–Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχει καταρτιστεί ο προσωρινός πίνακας προσληπτέων για τον κωδικό θέσης 850, για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής της Π.Ε. Έβρου.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση, κατά του ανωτέρω προσωρινού πινάκα προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Υ.ΠΕ., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).

Η Υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα του προσωρινού πίνακα. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με τους αντικαταστάτες τους. 

Ακολούθως και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστεί και θα δημοσιευθεί ο οριστικός πίνακας προσληπτέων, ο οποίος στη συνέχεια θα καταχωρηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Ο παραπάνω πίνακας αναρτάται σήμερα 13-02-2018 στο Κατάστημα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας .

Επίσης, καταχωρείται σήμερα 13-02-2018 στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η    14-02-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2313327831, 2313327889 και στο fax 2313327833.

Σχετικά έγγραφα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ