ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή του ορίου βιωσιμότητας του νεογνού στις 22 εβδομάδες κύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Εδώ μπορείτε να δείτε την υπ΄αριθμ. πρωτ.: Δ1β.οικ. 82821/29.10.2018  Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: « Ερωτηματολόγιο περιγεννητικών στοιχείων – Όριο βιωσιμότητας  του νεογνού στις  22 εβδομάδες κύησης», ΑΔΑ : 6Ξ89465ΦΥΟ-ΔΑΡ