Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 5ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Ξάνθης
Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Σερρών
Πρόσληψη προσωπικού στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) - Παράταση
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 4ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 5ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
4η Υ.Πε - πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα - Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)