Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΣυνοπτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για...

Συνοπτικός Διαγωνισμός με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, (CPV: 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (46,510.97€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος και μέχρι του ποσού των #23.255,49€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Πέμπτη, 16-09-2021 και ώρα 10:00 πμ., Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τετάρτη, 15-09-2021, στις 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327825. Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, email: promithies@4ype.gr).

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ,το Τυποποιημένο Έντυπο ΕΕΕΣ από εδώ και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς από εδώ.