Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» με ακρωνύμιο “IpA Shield II”


Το έργο «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme Greece – Republic of North Macedonia” (Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας», Μέτρο 1.2: «Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων κυρίως») από το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου/ Lead Partner) και τους ακόλουθους τέσσερις (4) Εταίρους: (α) Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (β) το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, γ) το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής και δ) το Κέντρο Υγείας του Βαλάντοβο.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβάθμιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και στη βελτίωση των προληπτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη κυρίως του νεανικού και παιδικού διαβήτη.

Ειδικότερα οι στόχοι του έργου είναι:

  • η αύξηση της αποτελεσματικότητας των υγειονομικών δομών, ώστε να παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες στους πολίτες της διασυνοριακής περιοχής
  • η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας μεταξύ του υγειονομικού προσωπικού στη διασυνοριακή περιοχή
  • η ανάπτυξη υποδομών και προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή