Νόμοι – Εγκύκλιοι Δικτύου Αγωγής Υγείας

  • Νόμος 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) (δείτε τον Νόμο εδώ)

  • Εγκύκλιος για τον “Καθορισμό ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού”

  • Εγκύκλιος με θέμα: Συγκρότηση Δικτύων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών και Δικτύων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης ( δείτε την εγκύκλιο εδώ)

  • Aνάπτυξη – υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο για το σχολικό έτος 2022-2023 ( ΑΠ 57605/1/11/2022)