Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΚατάρτιση – τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην...

Κατάρτιση – τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.: Γ4α/οικ.24196/15-04-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/13.05.2021) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία» για κάθε αναγνωρισμένο εργαστήριο Ακτινολογίας (Ακτινοδιαγνωστικής) καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του κλάδου ΕΣΥ και μελών ΔΕΠ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας.

  • Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αρχικά του ονοματεπώνυμού του/της ιατρού λόγω συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), την ειδικότητα του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.
  • Οι ιατροί καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των εργαστηρίων που έχουν επιλέξει  με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
  • Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε περισσότερα από ένα εργαστήρια κατάλληλα προς εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.
  • Σε κάθε αναγνωρισμένο εργαστήριο για την χορήγηση εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία τοποθετούνται μέχρι δύο (2) εξειδικευμένοι εκ των οποίων ένας (1) είναι ιατρός του κλάδου ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ και τοποθετούνται με την διαδικασία της εκπαιδευτικής άδειας και ένας (1) ιατρός εκτός ΕΣΥ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη μιας εκ των δύο θέσεων από την αντίστοιχη κατηγορία  επειδή δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο κατάλογο ιατροί, η θέση μπορεί να καλυφθεί από  ιατρό του άλλου καταλόγου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, στους ανωτέρω καταλόγους συμπεριλαμβάνονται και οι ιατροί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ήδη υπάρχοντες καταλόγους μέχρι την δημοσίευση της παρούσας και διατηρούν την σειρά κατάταξη τους. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης και εφεξής, ισχύον τα αναφερόμενα στην παρ.3 του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης.

Αναγνωρισμένα Νοσοκομεία ως κατάλληλα Κέντρα Εκπαίδευσης για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία:

Πρότυπα Εντύπων Αιτήσεων

  1. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών.
  2. Έντυπο Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης για την εγγραφή στον κατάλογο Ιατρών του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ και μελών ΔΕΠ.

Κατάλογος Ιατρών προς Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία

Π. Γ. Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Τελευταία ενημέρωση 27/12/2022 )

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Τελευταία ενημέρωση 12/01/2023 )

Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ(Τελευταία ενημέρωση 4/10/2022)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Τελευταία ενημέρωση 4/10/2022)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  (Τελευταία ενημέρωση στις 27/12/2022)