Προκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4498 / 2017,όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 6 του Ν.5063/2023

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 6 του Ν.5063/2023, καθώς και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62944/23.11.2023 (ΦΕΚ 6701/τ.Β΄/28.11.2023) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής  και η διαδικασία υποβολής  υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ .

Οι προκηρύξεις:

  • για τα Νοσοκομεία προκηρύσσονται με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου
  • για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. και
  • για το ΕΚΑΒ με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Οι Αποφάσεις προκήρυξης αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Στον ιστότοπο της εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτώνται, εκτός από τις προκηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε., και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esydoctors.moh.gov.grμέσα σε προθεσμία που ορίζεται  με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Με προθεσμία υποβολής από 15.03.2024 ώρα 12.00 (μεσημέρι) μέχρι 02.04.2024  ώρα 15.00  (έγκριση προκήρυξης αρ.πρωτ.: Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28/02/2024 (τέταρτη ορθή Επανάληψη)

Με προθεσμία υποβολής από 15.12.2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) μέχρι 10.01.2024  ώρα 15.00  (έγκριση προκήρυξης αρ.πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023 ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4999 / 2022

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν.4999/2022 αντίστοιχα, καθώς και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/23.02.2023 (ΦΕΚ 1021/τ.Β΄/23.02.2023)  Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής  και η διαδικασία υποβολής  υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ .

Οι προκηρύξεις:

  • για τα Νοσοκομεία προκηρύσσονται με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου
  • για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. και
  • για το ΕΚΑΒ με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Οι Αποφάσεις προκήρυξης αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Στον ιστότοπο της εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτώνται, εκτός από τις προκηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε., και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esycoordinatingdirectors.moh.gov.gr   μέσα σε προθεσμία που ορίζεται  με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Με προθεσμία υποβολής από 16.05.2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήξη στις 30.06.2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι)

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esydoctors.moh.gov.gr  μέσα σε προθεσμία που ορίζεται  με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Με προθεσμία υποβολής από 10.7.2023 μέχρι 31.07.2023 (έγκριση προκήρυξης Γ4α/Γ.Π.οικ.33935/22.6.2023 (ορθή επανάληψη))

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 07.04.2023

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4647/2019

Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του Ν.4647/2019 αντίστοιχα, καθώς και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05.02.2020(ΦΕΚ 320/τ.Β΄/06.02.2020)  Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής  και η διαδικασία υποβολής  υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ .

Για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr )

Οι προκηρύξεις:

1. για τα Νοσοκομεία προκηρύσσονται με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,

2. για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε. με Απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. και

3. για το ΕΚΑΒ με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Οι Αποφάσεις προκήρυξης αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιούνται στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

Στον ιστότοπο της εκάστοτε Δ.Υ.Πε. αναρτώνται, εκτός από τις προκηρύξεις για τα Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Δ.Υ.Πε., και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  esydoctors.moh.gov.gr  μέσα σε προθεσμία που ορίζεται  με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 20.10.2022

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 02.09.2022

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 20.06.2022 

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 07.10.2021 

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής  μέχρι  05- 03 – 2021 

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 07 – 10 -2020 

Με προθεσμία υποβολής μέχρι 17 – 08 -2020

 Με προθεσμία υποβολής μέχρι 28 – 02 -2020