Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης

Σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4999/2022  «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τούς ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 225/Α΄/7-12-2022), καθώς και την υπ’αριθμ.πρωτ.: Γ5α/Γ.Π.οικ.11606/2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα:  «Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Άσκησης» (ΦΕΚ 1153/τ.Β΄/01.03.2023) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.πρωτ: Γ5α/Γ.Π.19246/11.04.2023  Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.11606/22.02.2023 απόφασης με θέμα: «Πιλοτικό πρόγραμμα Προκαταρκτικής Άσκησης»(ΦΕΚ 2472/τ.Β΄/11.04.2023) προκαθορίζονται τα επιλεγμένα Νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ο αριθμός θέσεων  ανά Νοσοκομείο αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε  ως ακολούθως:

4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ
1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – ΑΧΕΠΑ 5
2 Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 5
3 Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΒΑΛΑΣ 2
4 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 5

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:  Γ4γ,δ/Γ.Π.οικ.11650/2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα» (ΦΕΚ 1195/Β’/6-3-2023), οι ιατροί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@4ype.gr) με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση, σε μία (1) Υγειονομική Περιφέρεια  επιλέγοντας ένα (1) Νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 18.01.2024 έως και 31.01.2024

Πρότυπα Εντύπων

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρει)

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (Ι) (Μπορεί να εκτυπωθεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να εκδοθεί μέσω του gov.gr.)

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΙΙ) (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή να εκδοθεί μέσω του gov.gr.