Εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών στους υπερήχους

Με τις διατάξεις του Π.Δ 228/7-9-2000 (Α΄197), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 210/2003 (Α΄ 168) και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς να τοποθετούνται στα δημόσια νοσοκομεία ως άμισθοι υπεράριθμοι, προκειμένου να εκπαιδευτούν στους υπερήχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 2 του ν. 4486/2017 (A΄ 115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας & άλλες διατάξεις», η εν λόγω αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας μεταφέρθηκε στις Υ.ΠΕ και η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Ε., σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών, οι οποίες κατατίθενται στις οικείες Δ.Υ.Πε».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τα υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ 81534/1-11-2017 και Γ5α/Γ.Π οικ.39771/23-05-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π, Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ του Υπουργείου Υγείας, παραθέτουμε πίνακα των Νοσηλευτικών Μονάδων, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για την εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών στους υπερήχους, καθώς και υπόδειγμα αίτησης προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ιατρών.

Αίτηση συμμετοχής για την εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών στους υπερήχους.

(Μπορεί να εκτυπωθεί και αφού  συμπληρωθεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: dmakri@4ype.gr συνοδευόμενη από την απόφαση χορήγησης τίτλου Ειδικότητας.)

Πίνακας Νοσηλευτικών Μονάδων,  αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για την εκπαίδευση των ειδικευμένων ιατρών στους υπερήχους.