Οικονομικά Στοιχεία

ΦΟΡΕΙΣ     ΕΤΗ
Προϋπολογισμοί 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
4η ΥΠΕ
Ισολογισμοί
4η ΥΠΕ