Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΤήρηση καταλόγου Επικουρικών ιατρών του Ν. 4368/2016

Τήρηση καταλόγου Επικουρικών ιατρών του Ν. 4368/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21.02.2016), καθώς και της αριθμ. Α2α/οικ.24317/30.03.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1005/τ.Β/12.04.2016) με θέμα: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα.

Oι ιατροί που ήταν εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και επιθυμούσαν να τοποθετηθούν σε Νοσοκομεία ή σε φορείς του Π.Ε.Δ.Υ. όφειλαν να υποβάλλουν αίτηση σε ΜΙΑ (1) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ανωτέρω απόφασης, μέχρι και την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016.

Οι ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φορά μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση, σε ΜΙΑ (1) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, επιλέγοντας δύο (2) νομούς (αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι ειδικευόμενοι ιατροί που έχουν τον τίτλο της ειδικότητας και υπηρετούν με παράταση). Επίσης οι ιατροί που ήταν εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Υπουργείου και δεν κατέθεσαν αίτηση μέσα στο χρονικό διάστημα που οριζόταν στην Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου αίτηση με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στον κατάλογο δε θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί δεκαετία (10) από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης του τίτλου της ειδικότητας.

Πρότυπα Εντύπων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρει)

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι ή ΙΙ ( Οι Ιατροί πρέπει να επιλέξουν 1 από τα 2 υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων, σε περίπτωση παράτασης ειδικότητας ο ιατρός να επιλέξει την Υπεύθυνη Δήλωση ΙΙ. Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης προτίμησης ΙΙΙ (Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

  • Οι ιατροί οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στην λίστα των επικουρικών ιατρών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης μέχρι νεωτέρας, θα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση : epikourikoi.iatroi@4ype.gr

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (13/06/2024) περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, τις προτιμήσεις Νομών, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας. Στον κατάλογο δεν αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα λόγω του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τον Χαρακτηρισμό ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς, ΑΔΑ: 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6

Λίστα προηγούμενων καταλόγων