Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων για την κατάρτηση και χορήγηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή.

H υπ’ αρ.πρωτ.Γ3δ/Δ.Φ.13.2/Γ.Π.οικ.28108/17.4.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

Η υπ΄αρ.Φ.6/304/75662/Γ1/ΦΕΚ.1296/ Β΄τ./21-5-2014 Απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων -Υγείας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Για χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας και συμπλήρωση Ατομικών Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) Μαθητών