Συμβούλια Επιλογής & Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων στην έδρα της 4ης ΥΠΕ

Συμβούλια Επιλογής & Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων στην έδρα της 4ης ΥΠΕ (Ν.4647/2019)

Σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.4647/2019,

β) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 7328/6.2.2020 (ΦΕΚ 319/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργική Απόφαση

γ) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5.2.2020 (ΦΕΚ 320/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργική Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Η ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης όπως αυτές εγκρίθηκαν:

v) Η με Αριθμ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021(3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iv) Η ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4764/2020 για θέσεις Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Θ. Παίδων και Μ.Ε.Ν. Νεογνών.

Ανάρτηση των Πινάκων Κατάταξης  των υποψηφίων, κατόπιν αξιολόγησης από τα αρμόδια Συμβούλια για τις θέσεις Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Θ. Παίδων και Μ.Ε.Ν.Ν. ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, όπως αυτές έχουν οριστεί ή θα οριστούν με απόφαση κατανομής του Υπουργού Υγείας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 4690/2020 (Α΄104).

1. Θέσεις Μ.Ε.Θ. (Ενστάσεις μέχρι τις 05-03-2021)

α. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης : Αναλυτικός Συγκεντρωτικός

β. Τελικός πίνακας κατάταξης μετά από ενστάσεις : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

ii. Κατανομή οργανικών θέσεων

2. Θέσεις Μ.Ε.Θ. Παίδων (Ενστάσεις μέχρι τις 09-04-2021)

α. Προσωρινός πίνακας κατάταξης : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

β. Τελικός πίνακας κατάταξης μετά από ενστάσεις : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

ii. Κατανομή οργανικών θέσεων

3. Θέσεις Μ.Ε.Ν. Νεογνών (Ενστάσεις μέχρι τις 14-05-2021)

α. Προσωρινός πίνακας κατάταξης : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

β. Τελικός πίνακας κατάταξης μετά από ενστάσεις : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

ii. Κατανομή οργανικών θέσεων

iii) Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

ii)  Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

i)  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (6η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας