Συμβούλια Επιλογής & Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων στην έδρα της 4ης ΥΠΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Συμβούλια Επιλογής & Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων στην έδρα της 4ης ΥΠΕ (Ν.4647/2019 ΦΕΚ 204/Α/2019 και Ν.4999/2022 ΦΕΚ225/Α/2022)

Σύμφωνα με :

α) τις διατάξεις των άρθρων 4,5,6 του Ν.4999/2022 (ΦΕΚ 225/Α/07.12.2022),

β) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 11510/20.02.2023 (ΦΕΚ 1021/Β/23.02.2023) Υπουργική Απόφαση,

γ) τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/16.12.2019),

δ) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 7328/6.2.2020 (ΦΕΚ 319/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργική Απόφαση

ε) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5.2.2020 (ΦΕΚ 320/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργική Απόφαση

στ) την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417/23.06.2021 (ΦΕΚ 2804/τ.Β/30.06.2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Η ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης όπως αυτές εγκρίθηκαν:

xi) ΝΕΟ Η με Αριθμ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.64017/05.12.2023 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

x) Η με Αριθμ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08.03.2023 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

ix) Η με Αριθμ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.55065/06.10.2022 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

viii) Η με Αριθμ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

vii) Η με Αριθμ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.32901/06.06.2022 εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

vi) Η με Αριθμ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

v) Η με Αριθμ.Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021(3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iv) Η ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4764/2020 για θέσεις Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Θ. Παίδων και Μ.Ε.Ν. Νεογνών.

Ανάρτηση των Πινάκων Κατάταξης  των υποψηφίων, κατόπιν αξιολόγησης από τα αρμόδια Συμβούλια για τις θέσεις Μ.Ε.Θ., Μ.Ε.Θ. Παίδων και Μ.Ε.Ν.Ν. ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης, όπως αυτές έχουν οριστεί ή θα οριστούν με απόφαση κατανομής του Υπουργού Υγείας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 54 του Ν. 4690/2020 (Α΄104).

1. Θέσεις Μ.Ε.Θ. (Ενστάσεις μέχρι τις 05-03-2021)

α. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης : Αναλυτικός Συγκεντρωτικός

β. Τελικός πίνακας κατάταξης μετά από ενστάσεις : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

ii. Κατανομή οργανικών θέσεων

2. Θέσεις Μ.Ε.Θ. Παίδων (Ενστάσεις μέχρι τις 09-04-2021)

α. Προσωρινός πίνακας κατάταξης : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

β. Τελικός πίνακας κατάταξης μετά από ενστάσεις : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

ii. Κατανομή οργανικών θέσεων

3. Θέσεις Μ.Ε.Ν. Νεογνών (Ενστάσεις μέχρι τις 14-05-2021)

α. Προσωρινός πίνακας κατάταξης : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

β. Τελικός πίνακας κατάταξης μετά από ενστάσεις : Αναλυτικός / Συγκεντρωτικός

ii. Κατανομή οργανικών θέσεων

iii) Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

ii)  Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

i)  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (6η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας