Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΗ με Αριθμό Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού...

Η με Αριθμό Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

i). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας ανάρτηση αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στην με Αριθμό Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417/23.06.2021 (ΦΕΚ 2804/Β/30.06.2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, επισημαίνεται ότι :

Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α» και σε ότι αφορά στη Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας από την οποία να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει ή στο Ε.Κ.Α.Β.”

  1. Αυτοματοποιημένος συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων ανά θέση
  2. Αυτοματοποιημένος αναλυτικός πίνακας υποψηφίων ανά θέση
  3. Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ
  4. Πίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ
  5. Πίνακες τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ