Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΤ.Ομ.Υ4η ΥΠΕ - Προσωρινά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων για ΤΟΜΥ Ν.Σερρών

4η ΥΠΕ – Προσωρινά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων για ΤΟΜΥ Ν.Σερρών

Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη–Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για τους κωδικούς θέσεων 244, 344, 444, 544, 644, 744, 844.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Υ.ΠΕ., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής  τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).

Η Υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτώνται σήμερα 01/02/2018 στο Κατάστημα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρούνται σήμερα 01/02/2018 στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.tomy.moh.gov.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η  02/02/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313327831 και στο fax 2313327833.

Σχετικά έγγραφα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ