Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΠ.Φ.Υ.4η ΥΠΕ - Προσωρινά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων για ΤΟΜΥ Π.Ε....

4η ΥΠΕ – Προσωρινά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων για ΤΟΜΥ Π.Ε. Δράμας

Σε εφαρμογή της με αριθμό Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 “Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος” για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες” (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων για τις Τ.ΟΜ.Υ της Π.Ε. Δράμας, για τους κωδικούς θέσεων: 246, 346, 446, 546, 646, 746 και 846.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση, κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και στην 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr). 

Η Υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 08-10-2018 στο Κατάστημα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας .

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 08-10-2018 στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας tomy.moh.gov.gr .

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 09-10-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2313327831, 2313327889 και στο fax 2313327833.

 

Σχετικά έγγραφα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ