Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΓενικάΑνάρτηση Πινάκων Βαθμολόγησης Προσόντων για το έργο "JADECARE"

Ανάρτηση Πινάκων Βαθμολόγησης Προσόντων για το έργο “JADECARE”

Πίνακες Βαθμολόγησης Προσόντων των θέσεων (Α) και (Β), βάσει της υπ΄αριθμ. πρωτ. 25387/23-6-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care – Κοινή δράση για την εφαρμογή ψηφιακά ενεργοποιημένης, ολοκληρωμένης, ανθρωποκεντρικής φροντίδας” και ακρωνύμιο “JADECARE”, στο πλαίσιο της «Κοινής Δράσης για την εφαρμογή ψηφιακά ολοκληρωμένης φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο» του 3ου Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία 2014-2020, με κωδικό επιχορήγησης 951442.