Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Ανάδειξης Αναδόχου για τις Υπηρεσίες Συμβούλων INTERREG

Δημόσια Διαβούλευση Ανάδειξης Αναδόχου για τις Υπηρεσίες Συμβούλων INTERREG

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για διοικητική υποστήριξη (εξωτερικό σύμβουλο) του έργου «Cross Border Heart Safe Cities» με ακρωνύμιο «Heart Safe Cities», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG ΙΡΑ “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 72.194,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 16.1.2019

Λήξη διαβούλευσης : 31.1.2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις. Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.