Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα Αγοράς με αντικείμενο την παροχή νομικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών συμμόρφωσης...

Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την παροχή νομικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών συμμόρφωσης της 4ης ΥΠΕ

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την παροχή νομικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών συμμόρφωσης της 4ης ΥΠΕ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2019/1937 και τις διατάξεις του ν. 4990/2022, όπως ισχύει, για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου και την εξασφάλιση συνεχούς συμμόρφωσης με την προαναφερόμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000€ χωρίς ΦΠΑ και 55.800€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 118, της παραγράφου 2 του άρθρου 107 και της περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη, 16-07-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Δευτέρα, 15-07-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327824). Αρμόδια υπάλληλος: Χατζηγεωργίου Αναστασία, email: promithies@4ype.gr.

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.