Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά...

Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανάρτηση πινάκων μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων, σταδιακά, ανά ειδικότητα και ανά θέση, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Ποικ.7330/05.02.2020 (ΦΕΚ 320/Β/06.02.2020) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Οι υποψήφιοι εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του εκάστοτε Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Ηλία Χατζάκου, Αγορά Φοίνικα (Τ.Ι. Φοίνικα) Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …..».

 

Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Αιματολογίας – ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ μετά από απόσυρση υποψηφιότητας για τον κωδ.θέσης 4.15 Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 16-10-2020

23-10-2020

(Δικαίωμα ένστασης αποκλειστικά στους υποψήφιους της θέσης με κωδ. 4.15)

Αιματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 05-10-2020 12-10-2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής

 

Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 01-10-2020 08-10-2020
Παιδιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 07-09-2020 14-09-2020
Χειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 26-08-2020 02-09-2020
Ψυχιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-08-2020 24-08-2020
Ουρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-07-2020 05-08-2020
Εσωτερικής Παθολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 27-07-2020 03-08-2020
Καρδιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-07-2020 30-07-2020
Αναισθησιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 10-07-2020 17-07-2020
Μαιευτικής Γυναικολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 10-07-2020 17-07-2020
Ρευματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 09-07-2020 16-07-2020
Ορθοπαιδικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 30-06-2020 07-07-2020
Χειρουργικής Παίδων Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-06-2020 06-07-2020
Νευρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 29-06-2020 06-07-2020
Χειρουργικής Θώρακος Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 25-06-2020 02-07-2020
Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 22-06-2020 29-06-2020
Οφθαλμολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 19-06-2020 26-06-2020
Αγγειοχειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 19-06-2020 26-06-2020
Νευροχειρουργικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 17-06-2020 24-06-2020
Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 16-06-2020 23-06-2020
Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 12-06-2020 19-06-2020
Πυρηνικής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 12-06-2020 19-06-2020
Παθολογικής Ανατομικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 09-06-2020 16-06-2020
Παιδιατρικής (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 09-06-2020 16-06-2020
Γαστρεντερολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 05-06-2020 12-06-2020
Ενδοκρινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 05-06-2020 12-06-2020
Παθολογική Ογκολογία Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 22-05-2020 29-05-2020
ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 20-05-2020 27-05-2020