Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων...

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 50720000-8, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ (24.713,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #12.356,50€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη , 10-11-2021 και ώρα 10:00 πμ..

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τρίτη, 09-11-2021 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327825. Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος, e-mail: promithies@4ype.gr).

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.

Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς μπορείτε να το δείτε από εδώ.