Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο με Κωδ.Πράξης/MIS (ΟΠΣ) : 5004583

Τίτλος Έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΟΞΑΤΟ ΜΕ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5004583

Υποέργο 1: «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» (φορέας υλοποίησης : Δήμος Δοξάτου). Πρόκειται για κατασκευή ενός ισόγειου κτιρίου χωρίς υπόγειο, από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού εμβαδού 267,81μ² και με περίφραξη 95 μέτρων.

Το έργο υλοποιείται σε οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο Δήμος Δοξάτου στην 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1630/02-10-2012 δωρητήριο συμβόλαιο (αρ. μετ. τ. 3089αα318283) συνολικού εμβαδού 2.508,27μ², ενώ η διαμόρφωση του οικοπέδου αφορά σε επιφάνεια 950μ² του οικοπέδου στο Ο.Τ. 114, προϋπολογισμού: 334.076,66 € (με ΦΠΑ).

Υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού, Οικιακού και Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (φορέας υλοποίησης: 4η ΥΠΕ Μ-Θ) προϋπολογισμού: 90.244,62 € (με ΦΠΑ).

Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (φορέας υλοποίησης: 4η ΥΠΕ Μ-Θ) Προϋπολογισμού: 31.399,44 €

(με ΦΠΑ).

Υποέργο 4: Προμήθεια Βιοχημικού Αναλυτή και Αναλυτή Ηλεκτρολυτών (φορέας υλοποίησης: 4η ΥΠΕ Μ-Θ) Προϋπολογισμού: 17.360,00€ (με ΦΠΑ).

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.

ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ

Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:

Η πράξη αποτελείται από τον συνολικό προϋπολογισμό 473.080,72 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Με την ολοκλήρωση της πράξης επιτυγχάνεται ο στόχος: Αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας