Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ψηφιακών Μαστογράφων και τεσσάρων (4) Υπερήχων πολλαπλών κεφαλών, για τα Κέντρα Υγείας Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Τίτλος Πράξης:

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ψηφιακών Μαστογράφων και τεσσάρων (4) Υπερήχων πολλαπλών κεφαλών, για τα Κέντρα Υγείας Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Συνοπτική Περιγραφή:

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα αστικά Κέντρα Υγείας ως εξής:

Κέντρο Υγείας Καβάλας : 1 ψηφιακός μαστογράφος, 1 υπέρηχος πολλαπλών κεφαλών

Κέντρο Υγείας Ξάνθης   : 1 ψηφιακός μαστογράφος, 1 υπέρηχος πολλαπλών κεφαλών

Κέντρο Υγείας Κομοτηνής: 1 ψηφιακός μαστογράφος, 1 υπέρηχος πολλαπλών κεφαλών

Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης: 1 ψηφιακός μαστογράφος, 1 υπέρηχος πολλαπλών κεφαλών

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλει στην βελτίωση/αναβάθμιση των παρεχόμενων υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στους κατοίκους των νομών Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:

1.020.000,00€

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)