Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ακτινολογικών μηχανημάτων και ενός (1) Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τίτλος Πράξης:

Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) Ακτινολογικών μηχανημάτων και ενός (1) Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων σε Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική Περιγραφή:

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια τεσσάρων (4) ακτινογραφικών μηχανημάτων για τα Κέντρα Υγείας 25ης Μαρτίου, Τούμπας, Σερρών και Νέας Μηχανιώνας και ενός (1) Συστήματος ψηφιοποίησης εικόνων για το Κέντρο Υγείας Σερρών.

Τα νέα μηχανήματα θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Κλασικό ακτινογραφικό μηχάνημα σύγχρονης τεχνολογίας το οποίο θα εκτελεί ακτινογραφίες και θα περιλαμβάνει: γεννήτρια ακτινών Χ, επιδαπέδια κολώνα στήριξης με ακτινολογική λυχνία, ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με Bucky και όρθιο Bucky, και Σύστημα ψηφιοποίησης εικόνων, το οποίο θα αποτελείται από ψηφιοποιητή CR με έξι (6) ψηφιακές κασέτες, ενσωματωμένο υπολογιστή με μόνιτορ ή ανεξάρτητο, θα έχει πλήρες λογισμικό για θέαση, επεξεργασία και αποστολή εικόνων στο διαδίκτυο, και εμφανιστήριο ξηράς εκτύπωσης (εκτυπωτή φιλμ)

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλει στην βελτίωση/αναβάθμιση των παρεχόμενων υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στους κατοίκους των νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:   262.000,00€

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)