Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤ.Ομ.Υ4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής για ΤΟΜΥ...

4η ΥΠΕ – Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής για ΤΟΜΥ Ν.Καβάλας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/03-08-17 «Προκήρυξη–Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ. Πρωτ. 3192/23-01-2018 ανακοίνωσης της υπηρεσίας για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων για τον κωδικό θέσης 851, για τις Τ.ΟΜ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών καταρτίστηκε και δημοσιεύεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων για την κάλυψη των θέσεων με κωδικό θέσης 851, για την κατηγορία και κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής, για τις Τ.ΟΜ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Οι προσληπτέοι θα κληθούν, με συστημένη επιστολή του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 28-02-2018 στο κατάστημα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης από αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 28-02-2018 στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr.

Σχετικά έγγραφα:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ