Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΕπικουρικό ΠροσωπικόΑνάρτηση πινάκων κατάταξης, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, έτους 2021 Δ Φάση

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, έτους 2021 Δ Φάση

Αναρτώνται σήμερα, ημέρα Τρίτη 14-12-2021, οι πίνακες κατάταξης (συγκεντρωτικός, αναλυτικοί πίνακες ανά κατηγορία και ειδικότητα) λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, των οποίων οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 07-12-2021.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 2021 Δ’ Φάση

ΠΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2021 Δ’ Φάση

ΤΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2021 Δ’ Φάση

ΔΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2021 Δ’ Φάση

ΥΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2021 Δ’ Φάση

 Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ:61ΣΩ465ΦΥΟ-ΚΜ3), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αριθμ. πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ. 39470/26-06-2020 (ΦΕΚ 2596/τ.Β’/26-06-2020), Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020 (ΦΕΚ 5227/τ.Β’/25-11-2020) Κ.Υ.Α.  και εκ νέου με την Γ4β/Γ.Π.οικ.10394/17-02-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 698/τ.Β’/22-02-2021), οι ενστάσεις επί των πινάκων κατάταξης υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών  (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 28η Δεκεμβρίου 2021).