Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΑνάρτηση πινάκων κατάταξης, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, έτους 2022

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, έτους 2022

Αναρτώνται σήμερα, ημέρα Τετάρτη 06-04-2022,  οι Πίνακες Κατάταξης (Συγκεντρωτικός, Αναλυτικοί Πίνακες ανά κατηγορία και ειδικότητα) λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, των οποίων οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 24-03-2022.

Συγκεντρωτικός Πίνακας 2022

ΠΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2022

ΤΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2022

ΔΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2022

ΥΕ Αναλυτικά αποτελέσματα 2022

 Διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ:61ΣΩ465ΦΥΟ-ΚΜ3), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’  αριθμ. πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ. 39470/26-06-2020 (ΦΕΚ 2596/τ.Β’/26-06-2020), Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25-11-2020 (ΦΕΚ 5227/τ.Β’/25-11-2020) Κ.Υ.Α.  και εκ νέου με την Γ4β/Γ.Π.οικ.10394/17-02-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 698/τ.Β’/22-02-2021), οι ενστάσεις επί των πινάκων κατάταξης υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 6 Απριλίου 2022 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών  (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 20η Απριλίου 2022).