Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΕπικουρικό ΠροσωπικόB' Ανάρτηση πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020

B’ Ανάρτηση πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες ανά κλάδο και ειδικότητα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού 2020 Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 17-07-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 31η Ιουλίου 2020), χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΣΕΠ