Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων υπογείων, επισκευής και συντήρησης...

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μονώσεων υπογείων, επισκευής και συντήρησης μονώσεων δωμάτων

Η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την Παροχή υπηρεσιών μονώσεων υπογείων, επισκευής και συντήρησης  μονώσεων δωμάτων των Κέντρων Υγείας Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης του Ν. Καβάλας, Σερρών , Δροσάτου του Ν.Κιλκίς, Κασσανδρείας, Αγίου Νικολάου & Ν.Καλλικράτειας του Ν. Χαλκιδικής, Τούμπας, Τοπικού Ιατρείου Χαριλάου και Ζαγκλιβερίου του Ν. Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 10.4.2020 ημέρα Παρασκευή έως και τις 24.4.2020  ημέρα Παρασκευή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (http://www.4ype.gr).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313 327824,  φαξ 2313 327838 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.