Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη (εξωτερικός σύμβουλος) του έργου «Joint Actions for the protection an improvement of public health in the Cross-Border Area» με ακρωνύμιο “IpA Shield II”

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Ανάδειξη αναδόχου για τη διοικητική υποστήριξη (εξωτερικός σύμβουλος) του έργου «Joint Actions for the protection an improvement of public health in the Cross-Border Area» με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “CCI 2014 TC 16 I5CB 009” (cpv 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης), παραδοτέο 1.3.2., 1.3.3., 2.3.1., 2.3.3., 4.3.1., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.834,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης : 10 / 5 / 2019

Λήξη διαβούλευσης : 25 / 5 /2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Στέλλα Τσιπανίδου στο τηλέφωνο 2313327825 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.