Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια απολυμαντικών του Γ.Ν Καβάλας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια απολυμαντικών του Γ.Ν Καβάλας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές «Απολυμαντικών», για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων ,που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 20-06-2019 ημέρα Πέμπτη έως και 01-07- 2019 ημέρα Δευτέρα.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας (http://www.kavalahospital.gr) και στην ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (http://4ype.gr)

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών.