Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών» του Γενικού Νοσοκομείου...

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών» του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών» για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύνανται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Κατόπιν της λήξης της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που υπεβλήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από 06-11-2019 ημέρα Τετάρτη έως και 21-11-2019 ημέρα Πέμπτη.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr), στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καβάλας (http://www.kavalahospital.gr) και στην ιστοσελίδα της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (https://www.4ype.gr)

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών.