Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης –...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής, των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι., αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Η 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι., αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV 45343100-4, Εργασίες Πυροπροστασίας), προϋπολογισμού #26.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από Τετάρτη , 22/01/2020 έως και Τετάρτη , 05/02/2020.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (http://www.4ype.gr).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.