Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσια YγείαΕρωτήσεις & Απαντήσεις για εξαίρεση από τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 ωφελούμενων,...

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για εξαίρεση από τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19 ωφελούμενων, ΑΜΕΑ και φοιτητών Σχολών Υγείας

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 και της επακόλουθης αξιολόγησής της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ:

 

 • Για τους ωφελούμενους στις ανοιχτές και κλειστές μονάδες που υπάγονται στην παρ. 1α του άρθρου 206, του Ν.4820/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με εξαίρεση τις δομές της περ.α΄
 •  Για τους φοιτητές και σπουδαστές της παρ. 2, του άρθρου 206, του Ν.4820/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΜΟΝΟ για όσους συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες σε Νοσοκομεία ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά και σε ιδιωτικές δομές υγείας)

Οι αιτήσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 θα εξεταστούν από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της 4ης ΥΠΕ που αποτελείται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τους αναπληρωτές τους, η οποία συγκροτήθηκε με Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: ΩΧΙΑΟΡ1Ο-ΡΝΓ). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει βάσει των κριτηρίων εξαίρεσης που καθόρισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ.Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021), με θέμα «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».

Η αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας μας, η οποία εδρεύει στο ΓΝ Καβάλας (covidex@kavalahospital.gr).

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 •  Πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι: όνομα, επώνυμο, αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης (το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού),
 •  Ημερομηνία
 • Τον λόγο ή τους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021),
 •  Τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας του υπαλλήλου για την αποστολή της Απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής,
 •  Επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου ή των λόγων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό (ιατρική/-ές βεβαίωση/-εις απόδειξης της συνδρομής του λόγου/-ων εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία στοιχεία της παρ. 1,του άρθρου 2, της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021), καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής).
 •  Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους.

Η Απόφαση της Επιτροπής θα κοινοποιηθεί στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 • Πριν την υποβολή της αίτησης για την εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ο αιτών καλό θα είναι να βεβαιωθεί ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζει η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021).
 • Εάν η αίτηση δεν εμπίπτει σε κάποιους από τους προβλεπόμενους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021) ή δε συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Η Απόφαση απόρριψης θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον αιτούντα. Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της Απόφασης απόρριψης, ο πολίτης υπόκειται στη γενική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19, όπως καθορίστηκε από την πολιτεία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία της COVID-19 (άρθρο 40, Ν.4839/2021, ΦΕΚ 181/τ.Α΄/2-10-21).
 • Η αίτηση εξαίρεσης από τον εμβολιασμό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή και ψευδών δικαιολογητικών επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.