Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς για την προμήθεια Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών για τις ανάγκες των...

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια Αναλώσιμων Οδοντιατρικών Υλικών (cpv: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ (32.345,88€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Έρευνα αγοράς θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας – Θράκης στις 7/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, Διεύθυνση  Αριστοτέλους 16,  Τ.Κ.54623, τηλ.: 2313327826. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 6/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, Τ.Κ. 551 34 και στο τηλ.: 2313327826). Αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα Αικατερίνη, email: promithies@4ype.gr.

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την δείτε από εδώ.