Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΔημόσια YγείαΕρωτήσεις & Απαντήσεις για εξαίρεση από τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 φυσικών...

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για εξαίρεση από τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19 φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 και της επακόλουθης αξιολόγησής της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Για φυσικά πρόσωπα άνω των 60 ετών (ημερομηνία γέννησης έως 31-12-1961 )

Οι αιτήσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 θα εξεταστούν από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της 4ης ΥΠΕ που αποτελείται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τους αναπληρωτές τους, η οποία συγκροτήθηκε με Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ: 9ΥΟΤΟΡ1Ο-ΓΘΧ). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει βάσει των κριτηρίων εξαίρεσης που καθόρισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ.Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021), με θέμα «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» και όπως ισχύει (ΦΕΚ 5026/τ.Β΄/29-10-2021).

Η αίτηση εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 υποβάλλεται αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό του φυσικού προσώπου ηλεκτρονικά στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής της Υπηρεσίας μας, η οποία εδρεύει στο ΓΝΘ «Άγ.Παύλος» (covidex@agpavlos.gr ), χωρίς μεσολάβηση της 4ης ΥΠΕ, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 6324/τ.Β΄/30-12-2021).

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και του θεράποντος ιατρού, ήτοι: όνομα, επώνυμο, αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης.
  • Ημερομηνία.
  • Τον λόγο ή τους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021).
  • Επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου ή των λόγων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό (ιατρική/-ές βεβαίωση/-εις απόδειξης της συνδρομής του λόγου/-ων εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία στοιχεία της παρ. 1,του άρθρου 2, της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021), καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής).
  •  Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους.
Η Απόφαση της Επιτροπής θα κοινοποιηθεί στον ιατρό και στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  • Πριν την υποβολή της αίτησης για την εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ο αιτών και ο θεράπων ιατρός του καλό θα είναι να βεβαιωθούν ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις που ορίζει η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021).
  • Εάν η αίτηση δεν εμπίπτει σε κάποιους από τους προβλεπόμενους λόγους εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 3794/Β ́/13-8-2021) ή δε συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Η Απόφαση απόρριψης θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον αιτούντα. Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της Απόφασης απόρριψης, ο αιτών υπόκειται στη γενική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19, όπως καθορίστηκε από την πολιτεία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία της COVID-19 (άρθρο 24, Ν.4865/2021, ΦΕΚ 238/τ.Α΄/4-12-21).
  • Η αίτηση εξαίρεσης από τον εμβολιασμό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή και ψευδών δικαιολογητικών επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.