Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο για την παροχή ...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο για την παροχή «Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx » για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ.

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο για την παροχή  «Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx (CPV: 64215000-6, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ))» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ. αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) με Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες έως του ποσού των 18.600,00 € με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης   στις   26-6-2024  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 19-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 25-6-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως,  ΤΚ 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη) και στο τηλ.: 2313327826, αρμόδια υπάλληλος : Τσαλάστρα Κατερίνα, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.