Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί τον υπ’ αριθμ. 30/2024 Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (cpv: 90911200-8  Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων), για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.359.908,64 € με Φ.Π.Α. 24% και με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης ενός (1) έτους μέχρι το ποσό των 1.359.908,64 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης   στις   16-07-2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 10-07-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 15-07-2024 ημέρα Δευέρα. και ώρα 14:00μμ

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως,  ΤΚ 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη) και στα τηλ.: 2313327826- 2313327824, αρμόδιοι υπάλληλοι : Τσαλάστρα Κατερίνα και Χατζηγεωργίου Αναστασία, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.