Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων πηκτικού μηχανισμού και παρακλίνιου ελέγχου D-διμερών (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)»

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων πηκτικού μηχανισμού και παρακλίνιου ελέγχου D-διμερών (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (cpv: 33694000-1, Διαγνωστικές ουσίες) προϋπολογισθείσας δαπάνης 106.764,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις 18-10-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 14-10-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00μμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 18-10-2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00πμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313327867, αρμόδια υπάλληλος : Ιφόγλου Ευδοξία, email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.