Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια των ειδών...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια των ειδών «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 και Α3» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια των ειδών «Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4 και Α3» (cpv: 30197643-5, Φωτοαντιγραφικό χαρτί) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 151.125,00€ με Φ.Π.Α. 24% και με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης ενός (1) έτους μέχρι το ποσό των 151.125,00€ με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις 12-7-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 8-7-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μμ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 11-7-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως, ΤΚ 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη) και στο τηλ.: 2313327826, αρμόδια υπάλληλος : Τσαλάστρα Κατερίνα, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.