Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια ιατρικών αερίων ...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια ιατρικών αερίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια ιατρικών αερίων (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (109.435,63€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης ενός έτους έως του ποσού των εκατόν εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (109.435,63€).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης  την                                                    01.08.2024   ημέρα    Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης_ Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως και Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134, τηλ.: 2313327824.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 26.07.2024  ημέρα      Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 31.07.2024   ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως και Ιουστινιανού 1, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327824. Αρμόδιος υπάλληλος Χατζηγεωργίου Αναστασία_ email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.